AVÍS LEGAL I CONDICIONS GENERALS D'ÚS DEL PORTAL EVA - EINA DE VALORITZACIÓ AGROALIMENTÀRIA DE PRODECA

NOTA INTRODUCTÒRIA

Prodeca ha elaborat una plataforma digital, anomenada EVA, que ofereix un conjunt de continguts relacionats amb el comerç internacional dels productes agroalimentaris catalans per facilitar informació a les empreses agroalimentàries catalanes.

Qualsevol ús d’aquest portal web constitueix plena acceptació, per part dels usuaris que hi accedeixin, dels termes inclosos en aquestes condicions d’ús.

La informació que es faciliti a l’usuari mitjançant aquest poral o bé mitjançant correspondència electrònica es destinarà només a ús intern i no serà publicada ni facilitada a terceres parts.

DESCRIPCIÓ

A continuació es descriuen els serveis oferts pel portal web EVA:

  • EVA - EINA DE VALORITZACIÓ AGROALIMENTÀRIA: el nom del web corresponent a aquestes Condicions d'Ús (d'ara en endavant el " Web"), és propietat de Prodeca.
  • Empresa: qualsevol empresa que utilitzi els serveis del web EVA; cada Empresa és representada per un o més usuaris, persones físiques autoritzades per l'empresa a utilitzar el Lloc Web en el seu nom. Per tal d'accedir als serveis del Lloc Web, l'Usuari ha de completar el Formulari de Registre.
  • Usuari: qualsevol persona física que realitzi funcions per a una Empresa a la qual se li ha expedit una Contrasenya d'Usuari.
  • Contrasenya d'usuari: un codi secret personal que ha escollit l'Usuari per accedir als serveis oferts al ECA i per preservar els drets exclusius d'accés als Perfil del propi usuari.
  • Formulari d'Identificació i registre: document omplert per l'Usuari, que li permet registrar-se al Lloc Web, accedir als seus serveis i rebre via correu electrònic informació específica, alertes d’actuacions Prodeca d’interès per l’usuari, així com realitzar consultes.
  • Perfil d'usuari: Tota la informació relacionada amb l'Usuari, inclosa la informació que caracteritza l'activitat de l'Empresa i el seu nom d'Usuari.
  • Help Desk: servei d’atenció a consultes relacionades amb el Portal Web EVA o sobre temàtiques relacionades amb la internacionalització agroalimentària.

PROPÒSIT DEL WEB EVA

La única finalitat de l’EVA és ajudar a professionals relacionats amb el sector agroalimentari que actuen independentment, és a dir, empreses, persones autònomes, comerciants, artesans, o qualsevol altre entitat que cerquin informació per desenvolupar el seu negoci a l'exterior. El Portal Web ofereix dos tipus d’informació:

  • Informació d'accés sense registre: dades generals de mercats i servei Help Desk.
  • Informació i serveis que requereixen registre: dades detallades del mercats. L'accés està limitat a les "Empreses", és a dir, als Usuaris que s’hagin registrat prèviament al Portal Web.

Tota la informació disponible a l’EVA té únicament finalitat informativa. L'Empresa i els usuaris son els únics responsables de l'ús de la informació i dels resultats facilitats per la mateixa. És obligació de l'Empresa i dels usuaris verificar la informació obtinguda abans d'utilitzar-la.

La identificació esdevé efectiva un cop l'Empresa i l’usuari han completat els camps d'entrada obligatòria des de la pestanya “inici/registre” i ha confirmat la seva identificació. Prodeca es reserva el dret de denegar l'accés al Lloc Web si les dades d’identificació son incomplertes, inexactes o fraudulentes. L'accés a l’EVA està restringit a professionals qualificats i informats en matèria de comerç exterior.

CONDICIONS D'ÚS

Les condicions d'ús son d’aplicació a tots els noms de domini registrats per l’"EVA" així com a qualsevol servei ofert per Prodeca. Els serveis oferts al Portal Web EVA són gratuïts i si bé, per tal d'evitar-ne l'abús, Prodeca es reserva el dret de no respondre als usuaris que utilitzin els serveis gratuïts d'una manera inapropiada o no relacionada amb les seves necessitats reals.

Aquestes Condicions d'Ús, a les quals s'hi pot accedir des de les diferents pàgines del Lloc Web EVA o bé clicant a l'enllaç , prenen prioritat sobre qualsevol forma de document en paper; Prodeca es reserva el dret de modificar aquestes Condicions d’Ús en qualsevol moment.

CONDICIONS D'ACCÉS

L’accés al Portal Web EVA està disponible les 24 hores del dia, 7 dies a la setmana, exceptuant els períodes d'inactivitat com a conseqüència d’actualitzacions, manteniment o problemes tècnics del propi Portal Web o bé del servidor o proveïdors de telecomunicacions. La interrupció del servei no està subjecta a cap tipus de compensació.

CANCEL·LACIÓ DEL PORTAL WEB

L'empresa Prodeca es reserva el dret de cancel·lar total o parcialment el contingut o serveis oferts pel Portal Web EVA, per raons de manteniments o d'una altra mena, sense que això sigui subjecte de compensació de cap tipus.

EXEMPCIÓ DE LA RESPONSABILITAT DE PRODECA

Sota cap circumstància Prodeca serà considerada responsable com a resultat d'errors en el funcionament del Portal Web ni com a resultat de la informació proporcionada per la mateixa. S’ha de tenir en compte que les dades que s’obtenen a l’EVA provenen de diverses fonts externes a Prodeca i que poden contenir dades inexactes o errors en el tractament que en fa l’eina dissenyada per Prodeca.

Prodeca no serà responsable de la informació penjada al Lloc Web degut a un acte maliciós d'una tercera ni de la suplantació d’identitat de l’Usuari o de l’Empresa, ni de possibles virus ni de cap situació resultants de l'ús de l'electrònica i les telecomunicacions. Prodeca tampoc serà responsable de la informació, ofertes comercials ni altres continguts als quals el lloc web hagi creat enllaços.

En cap cas, Prodeca estarà subjecte a compensació de cap tipus als Usuaris, Empreses o visitants del Portal Web EVA ja sigui directa o indirectament ni de decisions preses a partir de la informació facilitada.

COST DEL SERVEI

L’accés a l’ECA és gratuït per a l'Empresa tot i que l’accés a alguna informació requereix de registre d’Usuari i Empresa sense cap cost.

CONTRASENYA DE L’USUARI

Cada usuari disposa d'una "contrasenya" confidencial i personal amb la qual s'identifica al Portal Web.

La salvaguarda de la contrasenya es responsabilitat de l'Usuari, qui ha de prendre totes les mesures necessàries per assegurar la seva confidencialitat; no ha de revelar-la a terceres parts, incloent-hi altres Usuaris o qualsevol altra persona que treballi per a l'Empresa.

PROPIETAT DE LA INFORMACIÓ

El registre, la subscripció o identificació dels Usuaris i Empreses no constitueix el dret de propietat de la informació proporcionada. L'Empresa i els Usuaris acorden utilitzar les dades, informació i respostes rebudes pel servei "EVA" únicament per les seves necessitats internes, no comunicar-les als altres, de manera gratuïta o no, i no vendre-les, directa o indirectament.

L'incompliment d'aquests requisits pot comportar la cancel·lació de la subscripció i identificació, sense prejudici de qualsevol reclamació de danys que Prodeca pogués interposar contra l'infractor.

QUEIXES/RECLAMACIONS

Totes les queixes han de ser enviades per escrit i per correu postal a Prodeca, Gran Via de les Corts Catalanes, 620, pral., 08007, Barcelona.

Redactat a Barcelona, 11/11/2019. Copyright © Prodeca