CONSULTA AQUÍ LES FONTS D'INFORMACIÓ

La informació que aporta l’EVA s’ha elaborat a partir de dades actualitzades de fonts oficials i públiques i alhora incorpora el coneixement de Prodeca amb un algoritme propi de valoració dels mercats.

EVA complementa la informació facilitada per altres plataformes i webs existents (entitats financeres, organismes oficials, entre d’altres)

FONTS

Productes exportables:

Elaboració a partir de: www.mapa.gob.es - Requisits fitosanitaris MAPAMA, CEXGAN, CEXVEG, Oficinas Económicas y Comerciales de España en el Exterior

NOTA: és necessari consultar i confirmar els requisits sanitaris i fitosanitaris amb CEXGAN i CEXVEG

Codificació països i àrees geogràfiques o econòmiques:

ISO ALPHA-2 Code

ISO ALPHA-3 Code

https://www.iso.org/obp/ui/#search

TARIC i descripció dels productes

Institut d'Estadística de Catalunya

Nomenclatura combinada NC 2019 (ca)

Importacions del mercat:

UNCOMTRADE

https://comtrade.un.org/db/help/PolicyOnUseAndRedissemination.pdf

Canvi de moneda de USD a Euros (canvi 2018 aplicat 0.886023)

Importacions de Catalunya:

AEAT

https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/Inicio/_pie_/_Aviso_Legal_/_Aviso_Legal_.shtml

Poder adquisitiu consumidor:

datacatalog.worldbank.org  - The World Bank Group - Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0)

Estimacions a partir de les dades facilitades.

Despesa global del consumidor i despesa en alimentació:

data.worldbank.org - The World Bank Group - Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0)

Estimacions a partir de les dades facilitades.

Canvi de moneda de USD a Euros (canvi 2018 aplicat 0.886023)

Temps de transport:

Estimacions pròpies a partir de l’estudi de les rutes navieres internacionals. El port d’origen emprat és Barcelona.

Facilitat per fer negocis:

www.doingbusiness.org - The World Bank Group - Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0)

Dades del mercat (Extensió, Densitat, Edat Mitjana, Població TOTAL, Dones %, Homes %, Població Urbana %, % Població mundial, PIB Euros, PIB Càpita Euros):

data.worldbank.org - The World Bank Group - Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0)

Canvi de moneda de USD a Euros (canvi 2018 aplicat 0.886023)

Càlculs a partir de les dades facilitades.